Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding,offerte en overeenkomst tussen AtotZmeubelen.nl, hierna te noemen:”Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden vantoepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijenuitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomstenmet Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen teworden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers vanGebruiker en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van deWederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enigmoment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, danblijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig vantoepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneindenieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingenovereen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van deoorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerderebepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden’naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemenevoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar degeest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of datGebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen destipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend,tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte ofaanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbiedingbetrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indiende Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen,dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijvingbevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andereheffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomstte maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- enadministratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van hetin de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan nietgebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkendeaanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5 Wederpartij kan Gebruiker niet verplichten tot het in stand houden van eengedeelte van een samengestelde prijsopgaaf wanneer deze in aanzienlijke mateverandert, dit te bepalen door Gebruiker. Net zo min gelden aanbiedingen ofoffertes automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering enwijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordtaangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst andersvoortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andersovereenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering vanbepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer eenfatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruikerderhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij eenredelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan deovereenkomst.
3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten doorderden.
4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voerenen het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoeringvan die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat deWederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeftgoedgekeurd.
6. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering vande overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat deWederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor eenbehoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen,dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van deovereenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, aldan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegdeinstanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor inkwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan ditconsequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoorkan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door eenwijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn vanuitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid vanwijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs entermijn van uitvoering.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling,dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoorakkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartijakkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en anderevoorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraanuitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van degewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voorde Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijzigingvan de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatiefopzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader teverrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming vanhetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartijaansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde vanGebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijsovereenkomt, is Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ookwanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van deovereenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na hetsluiten van de overeenkomst, dan is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomstdoor een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnogbereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uitte voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of eenop Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is datde aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging vande overeenkomst

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op teschorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden,indien:
– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig ofniet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomenomstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingenniet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheidte stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst endeze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer vanGebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijkovereengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomstte ontbinden.
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming vande overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomstin redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruikergerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoordirect en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker opde Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van deverplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet enovereenkomst.
4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generleiwijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijzeontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde vanwanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zalGebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog teverrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartijtoerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extrakosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekeninggebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor doorGebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling offaillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnendrie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering ofeen andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk overzijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomstterstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst teannuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enigeschadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op deWederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert,dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met deeventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoeringvan de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij inrekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enigeverplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt alsgevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en nochkrachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingenvoor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeendaaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomendeoorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kanuitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na tekomen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronderbegrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deomstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedtnadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt deverplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurtdan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst teontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijnverplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of dezezal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeeltezelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomenrespectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij isgehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijkeovereenkomst.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling van het verkoopbedrag minus een eventueel voldaanaanbetalingbedrag dient vooruit te geschieden zonder dat enig beroep kan wordengedaan op opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders isovereengekomen.
6.2 In het geval een factuur voor het aankoopbedrag wordt toegezonden is debetalingstermijn netto per omgaande tenzij op de factuur een anderebetalingstermijn is aangegeven. Levering zal eerst dan pas geschieden indienhet volledige factuurbedrag is betaald.
6.3 Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien zij tussenAtotZmeubelen en de klant schriftelijk zijn overeengekomen.
6.4 Behoudens tegenbewijs dient te worden uitgegaan van de juistheid van dedoor AtotZmeubelen opgestelde facturen en factuuroverzichten.
6.5 Indien de klant niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, wordthij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft AtotZmeubelen zonderenige ingebrekestelling het recht de klant over het gehele verschuldigde bedragalsmede de wettelijke rente, vermeerderd met 2% (twee procent), vanaf devervaldag van de desbetreffende factuur in rekening te brengen. Alleincassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door niet-betalenvan de klant veroorzaakt, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtigdeincassokosten bedragen 15% (vijftien procent) van de hoofdsom met een minimumvan € 250,-.
6.6 AtotZmeubelen is te allen tijde, ongeacht de overeengekomenbetalingscondities, gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling teverlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken, indien deze zekerheidniet kan worden gegeven. In dat geval heeft de koper de keuze tussen contantebetaling van de te leveren zaken/te verrichten werkzaamheden onder verrekeningvan een eventueel betaald voorschot, en annulering van de overeenkomst, metinachtneming van het in artikel 3.8 bepaalde.
6.7 Betalingen die vanwege de klant aan AtotZmeubelen plaatsvinden worden inalle gevallen aangewend tot afdoening van de oudste ten laste van de klant nogopenstaande post, met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente enkosten.
6.8 Bij het uitblijven van betaling op het moment van levering is het voorAtotZmeubelen mogelijk niet over te gaan tot de daadwerkelijke levering. Indienen voorzover AtotZmeubelen niet overgaat tot levering is de klant gehouden aanAtotZmeubelen de kosten van transport en een bedrag van € 50,- per dag, ofgedeelte van een dag, totdat levering plaatsvindt ter vergoeding van de kostendie AtotZmeubelen heeft wegens opslag van de zaak/zaken te voldoen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomstgeleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alleverplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk isnagekomen.
2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder heteigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer alsbetaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder heteigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze tebezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hemverwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zakendanwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartijverplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverdezaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- enwaterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eersteverzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van deverzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodigverbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijnmedewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijkmocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wiluitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en nietherroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derdenom al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevindenen die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Reclamaties, klachten en garantie

8.1 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, bijvoorbeeldlakschade, door AtotZmeubelen worden afgeleverd dan wel het werk met zichtbaregebreken wordt opgeleverd dient de klant direct daarna of binnen 24 uren naontvangst/oplevering van de zaken/werkzaamheden bij AtotZmeubelen tereclameren. Bij zaken welke door of namens de koper zelf worden ver- en/ofbewerkt dient de koper zich onmiddellijk bij de ontvangst van deze zaken van degoede staat daarvan te overtuigen. Indien de schade/het gebrek niet uiterlijkwaarneembaar is dient de klant binnen twee weken na ontvangst van de zaken ofoplevering van het werk schriftelijk te reclameren. De reclamatie zal moetenbehelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken. Onderreclamaties worden verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverdezaken, materialen of van uitvoering van werk.
8.2 Geringe in de handel toelaatbaar geacht of technisch niet te vermijdenafwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerkinge.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch kleurafwijkingen vanleverde zaken gekocht op staal of monster. Indien de klant zelf doorAtotZmeubelen geleverde zaken monteert, dient de klant zich vóór montage van degoede staat daarvan te overtuigen. Na montage door de klant, vervalt elkeaanspraak op zichtbare afwijkingen.
8.3 Het in artikel 5.1 bepaalde geldt tevens voor reclamaties opfactuurbedragen zij het dat deze dan binnen 5 werkdagen na factuurdatum middelsaangetekend en gemotiveerd schrijven moeten zijn ingediend bij AtotZmeubelen.
8.4 Reclamaties op andere wijze aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan,dan wel later tot AtotZmeubelen gekomen, zijn van generlei waarde en kunnengeen enkel rechtsgevolg teweeg brengen.
8.5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet inacht wordt genomen alsmede indien derden werkzaamheden aan zaken en/ofmaterialen voor AtotZmeubelen  hebbenverricht.
8.6 Reclamaties geven de klant nimmer het recht om compensatie ofschuldvergelijking toe te passen.
8.7 Tenzij AtotZmeubelen zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard,staat het de klant niet vrij om zaken aan AtotZmeubelen te retourneren.
8.8 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantiewordt gegeven aan AtotZmeubelen, zal deze garantie ook gelden voor de klant,indien de leverancier beslist dat de reclamatie terecht is.
8.9 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemmingcorresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk.Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluitelke reclamatie uit en doet garanties en andere waarboren vervallen. Noch aaneen verkleuring van hout, kunststof, textiel of vezelstoffen welke uittechnisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgen handelsbeding algemeenwordt toegelaten noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan eenklant het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is dezeaansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaandoordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekteonjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deaansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaardevan de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheidbetrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot hetbedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van deschade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin vandeze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie vanGebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aanGebruiker toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zoverde Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directeschade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepengevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- ofandersoortige stagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden nietindien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijnleidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 De annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze eenschavergoeding verschuldigd van 30% van het geen de afnemer bij de uitvoeringvan de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van deovereenkomst anders zijn overeengekomen. Het Percentage als bedoeld in devorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door deafnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op-of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kanplaatsvinden.

Artikel 11 Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardeverminderinggaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van deWederpartij worden gebracht.

Artikel 12 Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aansprakenvan derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijdenen waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, danis de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan enonverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen,dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over tegaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoorontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor diehem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- enregelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van eenovereenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden tegebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van deWederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, isuitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenisgeheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien debij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Detoepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot hetuiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.